Jutsui
Oprema
Klanovi
Razno
Fire Jutsu
Water Jutsu
Earth Jutsu
Wind Jutsu
Lighting jutsu
Osnovne Tehnike
Samurai
Genjutsu
Sensor Jutsu
Medical Jutsu
Puppet jutsu
Barier and Seal Jutsu
Zabranjene
Skrivene
Clone Summoning
Taijutsu
Prodavnica


 fire1fire2fire3fire4fire5fire6fire7fire8


fire9


fire10fire20fire21fire22fire23fire24fire25fire26


fire27


fire28


fire29


fire30


fire31


 


 water1water2water3water4water5water6water7water8


water9


water10water20water21water22water23water24water25water26


water27


water28


water29


water30


water31


 


 earth1earth2earth3earth4earth5earth6earth7earth8


earth9


earth10earth20earth21earth22earth23earth24earth25earth26


earth27


earth28


earth29


earth30


earth31


 


 Wind1wind2wind3wind4wind5wind6wind7wind8


wind9


wind10wind20wind21wind22wind23wind24wind25wind26


wind27


wind28


wind29


wind30


wind31


 


 light1light2light3light4light5light6light7light8


light9


light10light20light21light22light23light24light25light26


light27


light28


light29


light30


light31


 


 basic1basic2basic3basic4basic5basic6basic7basic8


basic9


basic10


 


 samurai1samurai2samurai3samurai4samurai5samurai6samurai7samurai8samurai9samurai10samurai11samurai12samurai13samurai14samurai15


 


 gen1gen2gen3gen4gen5gengen7gen8gen9gen10gen11gen12gen13gen14Gen15


 


 Skill Senzor Nije Napravljen
 


 medic1medic2medic3medic4medic5medic6medic7medic8medic9medic10medic11medic12medic13medic14medic15medic16medic17Medic18


 


 puppet40puppet41puppet42puppet43puppet44puppet45puppet46puppet47


puppet48


puppet49


 


 bs1bs2bs3bs4bs5bs6bs7bs8bs9bs10bs11bs12bs13


bs14


bs15


bs16


bs17


bs18


bs19


bs20


bs21


bs22


 


 Skill Zabranjene Nije Napravljen
 


 Skill Skrivene Nije Napravljen
 


 cs1cs2cs3cs4cs5cs6cs7cs8


cs9


cs10


cs11


cs12


cs13


cs14


cs15


cs16


 


 Tai1tai2


tai3


tai4


tai5


tai6


tai7


tai8


tai9


tai10


Tai11